;

Onze activiteiten in 2022

We beginnen ons verslag over 2022 met het noemen van enkele oorzaken waardoor we niet de 48 uitvoeringen hebben kunnen doen die we hadden afgesproken te doen.

Door van toepassing zijnde coronamaatregelen hebben we in de maand januari 2022 geen Goud voor Oud uitvoeringen kunnen doen. In februari 2022 was in de Rozenburcht nog te veel sprake van besmettingen dus ook in die maand daar geen Goud voor Oud. Door de storm van februari 2022 was in februari sprake van waterschade in de zaal van gebouw Spinoza en in maart lieten de gevolgen van de enorme stormschade aan het gebouw Schinckelhove geen uitvoering toe. De zaal was afgesloten om veiligheidsredenen.

Op 19 juli was het vanwege de te hoge temperaturen in de zomer onverantwoord om mensen bij elkaar te hebben in De Rozenburcht dus is die op laatste moment geannuleerd gelet op de veiligheid van bezoekers. Alle andere 40 Goud voor Oud middagen hebben plaatsgevonden. De overgang qua locatie van Spinoza naar het Huis van de Wijk Schollevaar in augustus heeft een positieve invloed gehad op ontmoeting. Meer mensen uit Schollevaar weten ons te vinden (in 2022 maar ook 2023) en zijn blij met de mogelijkheid om erbij te zijn. Er zijn dus nieuwe bezoekers uit Schollevaar die het Huis van de Wijk aandoen voor Goud voor Oud. De locatie ligt centraal in de wijk, is bekend, is een prima faciliteit voor ons met een maximum bereik van 45 tot 50 bezoekers. We zijn blij met de verhuizing en werken heel prettig samen met de beheerders van het Huis van de Wijk.

Het tweede coronajaar 2022 was in het eerste kwartaal nog merkbaar. Zoals aan het begin van het verslag omschreven kon een aantal uitvoeringen niet doorgaan. Daarnaast hebben we bij het opstarten toen het weer kon en mocht wel aarzeling bij bewoners gemerkt. We hebben veel mensen persoonlijk benaderd om te vragen hoe het met hen ging. Daar kwam uit dat angst voor ontmoeten en soms angst om naar buiten te gaan veel speelde. Tegelijkertijd was er heel veel behoefte juist om anderen te ontmoeten.

Enkele onderdelen uit ons plan voor 2022:
– Het ophalen van herinneringen via de themapresentaties, die vaak daarop gericht zijn. Door de presentator wordt gewezen op het nut van de interactie bij dit onderdeel van de middag. Het gebeurt regelmatig dat door het delen van herinneringen vanuit de bezoekers er gezamenlijke herinneringen blijken te zijn, zoals het wonen in dezelfde buurt, ervaring op dezelfde school, ervaring in soort werk, etc. Ook ervaren we dat mensen door gesprekken begonnen bij of rond Goud voor Oud blijken gelijke levenservaringen te hebben, waaronder ‘rugzakjes’ wat hen nader tot elkaar brengt omdat er herkenning is voor elkaars ervaring, gevoelens. Dat alles is gebleken en blijkt nog steeds te (kunnen) leiden tot nieuwe en waardevolle sociale relaties. Daarnaast geven die herinneringen de mensen fijne gevoelens, iets dat zij de Sonrisa organisatoren (Nieuwveld, van de Kamp) en de vrijwilligers vertellen.
Dit onderdeel van Goud voor Oud heeft nog steeds veel waarde. Ten eerste blijkt nog steeds dat bezoekers het bijzonder leuk en interessant vinden wanneer we presentaties (die we zelf samenstellen en presenteren) doen met foto’s en filmpjes over oud Capelle en oud Rotterdam. Of hoe mensen vroeger vakantie vierden, hoe Nederland eruitzag 30 jaar geleden of hoe men de eerste 20 jaar van het leven doorbracht. Het zorgt voor veel interactie vanuit het publiek en er ontstaan daadwerkelijk nieuwe contacten uit tussen bezoekers vanwege zo’n onderwerp. Mensen in de zaal blijken lang geleden in dezelfde omgeving te hebben gewoond, dat komt vaak voor.

Dan gaat men tijdens de muziek met elkaar in gesprek en dat leidt in veel gevallen tot blijvende nieuwe contacten.

– Informatievoorziening en kennisoverdracht via de themapresentaties over actuele onderwerpen en bijvoorbeeld ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel specifiek.

In 2022 is Goud voor Oud de basis geweest waar brandweerman Dick de Jong zijn voorlichting gaf Daar zijn toch resultaten geboekt ten opzichte van zijn presentaties in 2021. Mensen zijn in beweging gekomen over brandveiligheid in hun gezamenlijke gebouwen (van de woningcorporaties) of hun eigen huizen. Dat vertelden ze en ook dat het bewustzijn over omgaan met elektriciteit door de presentaties is vergroot.

In november 2022 hebben we in overleg met Stadsmarinier Salomon Haile uitgebreid aandacht besteed aan cyberveiligheid. De stadsmarinier was bezig met een campagne “Herken de digitale oplichter” en heeft op 3 locaties presentaties gehouden hierover. Daar is veel interactief gedeeld door bezoekers welke ervaringen zij hebben gehad. Achteraf vertelde de stadsmarinier ons dat de opbrengst van die bijeenkomsten veel geholpen hebben bij het opsporen van daders.

Ook “Max Mobiel” het kleine effectieve passagiersvervoermiddel is te gast geweest enkele keren en ook is informatie vanuit Welzijn Capelle en de Vijverhof organisatie gedeeld

– Het leven van de ouderen veraangenamen en meer zingeving geven.  En ook dat via de presentator/organisatoren aandacht wordt besteed aan het educatief aspect van het opbouwen, onderhouden en verbeteren van een betekenisvol sociaal netwerk van de bezoekers. We hebben aandacht voor mensen die niet zo sociaal vaardig zijn en niet zo makkelijk contact leggen, dus het zetje geven. (Volgens Plan van Aanpak Alliantie succesvolle formule bij aanpak eenzaamheid bij ouderen); Wij menen ook dat via Goud voor Oud ouderen (extra) worden betrokken bij hun deelname aan de maatschappij door het ontmoeten van andere ouderen, met hen aan tafel zitten en in gesprek gaan. De vitaliteit van de één motiveert de ander om actief mee te doen. Het is een laagdrempelige- en makkelijk toegankelijke activiteit waar senioren elkaar kunnen ontmoeten.
Tijdens Goud voor Oud wijst presentator Rob Nieuwveld de bezoekers vrijwel altijd op hoe bijzonder- en niet vanzelfsprekend het is dat men met zo veel anderen bij elkaar is, dat daar doelgerichte gesprekken gevoerd worden en dat er via het muziekoptreden ontspanning is en dat er altijd gedanst wordt. Ook wijst Rob erop hoe die presentaties over dingen uit het verleden ook bedoeld zijn om mensen te stimuleren om meer op hun eigen leven terug te kijken, tenzij dat op te pijnlijke herinneringen stuit. “Als je 80 jaar bent, hoe vaak denk je terug aan die 80 jaar en zie je oude foto’s terug. Het kan ertoe leiden dat je eens iemand opbelt of met iemand over iets uit die tijd praat”. Dat zet mensen toch aan het denken en we maken vaak mee dat iemand dan al gelijk aan Rob of René of een Sonrisa vrijwilliger iets vertelt dat voor hen van waarde is.
Het ‘zetje geven’ heeft veel aandacht. We brengen vaak bezoekers met elkaar in contact tijdens een middag. Dat kan verschillende oorzaken/achtergronden hebben die vaak spontaan ontstaan. Onze vrijwilligers doen daar ook met plezier aan mee die daar vanuit hun rol ook plezier aan beleven. We hebben in 2022 de Pubquiz als themapresentatie ingevoerd. Bezoekers doen mee per team dus als men aan een tafel zit toevallig omdat men daar is gaan zitten dan komt met ineens in een ander contact met de tafelgenoten. Het praten over de antwoorden op de quiz leidt tot verbinding en geeft plezier. Zelfs bezoekers die als groepen binnenkomen en elkaar al lang kennen gaan ineens over andere onderwerpen in gesprek en dat vindt men heel leuk, vertelden zij ons en zagen we gebeuren.

– b) levensvragen: hoe ziet mijn leven eruit, wat kan ik nog doen, wat is voor mij belangrijk, hoe kan ik een zinvolle invulling geven aan mijn leven, hoe ga ik om met veranderingen zoals verlies;

Dit onderdeel uit onze doelstellingen 2022 als bij de aanvraag 2022 ingediend in bijlage heeft veel opvolging gehad. Door de corona tijd en ook doordat een aantal vaste bezoekers gezondheidsproblemen kregen als ook dat enkele heel bekende bezoekers overleden is de sociale cohesie binnen de Goud voor Oud gemeenschap heel zichtbaat geweest. De steun voor elkaar waar nodig was soms ontroerend. Er is stil gestaan bij ziekte, ziekhuisopnames, verhuizingen omdat iemand niet meer zelfstandig in Capelle kon blijven wonen, overlijdens, een minuut stilte.

Het overstijgt de locaties. Voor iemand uit Schollevaar die ook vaak bij Goud voor Oud in Schinckelhove/Schenkel kwam (een andere wijk) vierde men op eigen initiatief een verjaardag. Er zijn veel voorbeelden waar gevoelens gedeeld werden. Mooi om te ervaren hoe men naar elkaar omkijkt. Er wordt altijd aan Rob en René naar mensen gevraagd die er een middag niet zijn. “Waar is..”. Ook dat is sociaal betrokken.

– Dat we voortborduren op wat in 2020 en 2021 is verscherpt:
Ontmoeting – De Volgende Stap verder ontwikkelen, meer dan alleen ontmoeten. Hierbij realiseren we ons dat
a) deskundigen (o.a. Prof. Dr. Anja Machielsen bij Themater, febr.2021) vertellen dat alleen een ontmoetingsplek aanbieden niet het antwoord is op het tegengaan van eenzaamheid (je kunt je eenzaam voelen terwijl er mensen om je heen zijn) en onze Goud voor Oud formule meer is dan alleen ontmoeten  ook via die Volgende Stap en
b) we ook blijven focussen op de laagdrempelige ontmoeting en de bevordering van onderlinge zinvolle contacten en gesprekken. Door het wegvallen van ontmoetingsmogelijkheden ouderen zich wellicht het oorspronkelijke Ontmoeten weer eigen dienen te maken en hierbij ook ervaringen uit de coronatijd zoals verlieservaringen meenemen.

We zijn daar ambitieus in dus richten ons op meer diepgang bij de invulling van Goud voor Oud middagen, zonder het ontspannen karakter van Goud voor Oud (zichtbaar) te beïnvloeden.

Hier is in 2022 op doorgepakt. We hebben corona-ervaringen besproken binnen Themapresentaties. We hebben gevraagd wat het de bezoekers heeft gedaan. Daarop is open geantwoord. Het varieert van ‘enorm alleen gevoeld’ tot ‘er was niets te doen’. Het verlies van dierbaren en niet bij uitvaarten of afscheid kunnen zijn heeft pijn gedaan.
Gebleken is dat bij een deel van de Goud voor Oud gemeenschap in het eerste kwartaal 2022 veel extra eenzaamheid is ontstaan ook door een gebrek aan zelfredzaamheid. Vanaf het 2e kwartaal is dat wel veranderd ten goede. Meer diepgang bij het invullen van middagen is gebeurd.  Dat is omschreven in de vorige pagina bij “Tijdens Goud voor Oud wijst presentator Rob Nieuwveld”.
Ook wanneer het gaat om gevoel van eigen waarde, levensvragen en zingeving kunnen we vermelden daar aandacht aan te hebben besteed, soms indirect verpakt in gesprekken en soms in persoonlijke gesprekken heel direct. Ook daar openheid waardoor men ook daar blij is te kunnen praten. De tijd van het muziekoptreden leent zich daar vaak voor.

De openheid van de bezoekers zegt veel over de veilige omgeving van Goud voor Oud. Er wordt veel gedeeld en daarom zoeken we in de presentatie ook vrij de diepgang op, Het heeft resultaat gebracht. Mensen voelen zich vaak opgelucht iets te hebben gedeeld, vaak met andere bezoekers, ook met Rob en René en de vrijwilligers.
Het gevoel van zich verbonden voelen met anderen is iets dat we veel hebben gehoord in 2022 in verschillende bewoordingen. De blijdschap elkaar weer te zien bij een Goud voor Oud middag is ons opgevallen met name na de eerste maanden van 2022 toen er weer coronamaatregelen waren die Goud voor Oud niet mogelijk maakten.

– Dat we de huidige vrijwilligers kunnen behouden (het merendeel is al vanaf 2017 actief bij Goud voor Oud) en nieuwe vrijwilligers kunnen erven en trainen om voldoende (organiserende en ondersteunende) vrijwilligers voor Goud voor Oud hebben, zodat de kosten voor professionele inzet tot een minimum beperkt blijft. We willen bereiken dat we zogenoemde persona’s die genoemd zijn in het Plan van aanpak van de Alliantie tegen Eenzaamheid als vrijwilliger kunnen begroeten en waar nodig laten begeleiden door de huidige vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers gestopt, dat heeft in alle gevallen met gezondheid te maken dus begrip daarvoor. We proberen die wel in vizier te houden. Er zijn ook nieuwe vrijwilligers en de balans is dusdanig dat we niet vrijwilligers tekortkomen en daar zijn we trots op.
Enkele foto’s:

Wijkbrandweerman Dick de Jong in De Vijverhof

Stadsmarinier Salomon Haile in Schinckelhove

Het is vaak druk in de Rozenburcht

Goede bezetting in Huis van de Wijk Schollevaar

Buiten de gebruikelijke middagen van Goud voor Oud hebben we enkele extra activiteiten kunnen doen in 2022
1. Een Goud voor Oud middag tijdens Burendag 24 september 2022 bij Rijckehove waardoor we daar ook voor ontmoeting hebben kunnen zorgen. Het is als waardevol ervaren binnen Rijckehove/De Zellingen en bij de bezoekers. Het was de verwachting het in de Belevingstuin te kunnen doen maar het weer stond dat niet toe.
2. Een extra middag over Cyberveiligheid “Herken de Oplichter” in Schollevaar op 30 november 2022 in samenwerking met de Stadsmariniers. Daar is heel open door bewoners gesproken wat zij ervaren hebben op dit gebied. Radio Capelle was erbij, schreef een artikel en maakte een video waarin een ingrijpend verhaal van een bewoonster van Schollevaar die was opgelicht
3. Een Goud voor Oud middag in De Roo van Capelle waar de bezoekers aangenaam verrast waren dat zij hun verhalen konden vertellen tijdens de Themapresentatie over waar zijn in hun leven gewoond hadden, wat hun herinneringen daarbij zijn, geholpen door foto’s van oud-Rotterdam en oud-Capelle. Het muziekoptreden bracht veel plezier en ontspanning. Het was waardevol om te mogen doen.
4. Een extra bijeenkomst over Eenzaamheid in De Roo van Capelle op 12 december 2022. Onze Storyteller Hans van Woerkom vertelde een verhaal waarin enkele boodschappen verborgen zaten. Het opende gesprekken en opvallend was al direct de openheid van de gasten. Iemand vertelde hoe in haar huwelijk ze zich zo eenzaam voelde, een ander had veel verdriet over het verlies van een partner. Nog een ander vertelde over verlies van een partner via scheiding gelijk met verlies van werk en huis. De man was al eerder bij ons geweest en vertelde door die bijeenkomsten geholpen te zijn.

Tot zover ons verslag.
Capelle aan den IJssel, 21 maart 2023

 

 

Vanwege corona konden we veel reguliere acitiveiten in 2021 niet uitvoeren. Goud voor Oud en Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar kwamen stil te liggen op 12 maart 2020.

Waar mogelijk hebben wij toch activiteiten georganiseerd en hieronder daarvan een overzicht:

Overzicht activiteiten in het jaar 2021

Januari, Februari en Maart 
Lockdown, geen activiteiten.
De zes Online Themapresentaties per maand die we aanboden aan Aafje en De Vijverhof werden zeer gewaardeerd door de bewoners volgens berichten daarover vanuit Aafje en De Vijverhof. Het zorgde voor ontspanning en nuttige tijdbesteding bij mensen op hun eigen kamer en iets
om met anderen over te praten via de telefoon. In de tijden dat men in kleine gezelschappen bij elkaar kon komen werd het voorgedragen door iemand van het verzorgingshuis en werd in gezelschap erover gesproken. Dat heeft ook weer voor verbinding, hersenactiviteit naar de juiste
herinneringen en het delen daarvan gezorgd. Ook online is uitgebreid gekeken naar die presentaties, in 2021 ruim 1200 keer dus 100 per maand.

April 

In De Rozenburcht mochten we in april vanwege het vertrouwen in ons als een van de eersten na het vaststellen van een ruimer coronabeleid binnen Aafje wel een themapresentatie doen voor 20 bezoekers, nog geen muziekoptreden. Dat hebben we drie keer gedaan, de eerste keer op 29 april over het koningshuis vanwege Koningsdag, daarna 20 mei een Feyenoord-dag in De Rozenburcht en op 15 juni over de geschiedenis van de haringvangst vanwege Vlaggetjesdag.

200 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan inwoners woongebouw Spinoza
105 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan bewoners verpleeghuis Rozenburcht
Research, ontwerp en leveren van

Mei 
135 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan bewoners verpleeghuis De Vijverhof
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Initiatief totstandkoming twee blijvende kunstwerken bij kerken voor herdenking 75 jaar Vrijheid

Juni
190 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan bewoners verpleeghuis Rijckehove
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen

Juli 
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen

Augustus
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Kleinschalige Goud voor Oud bijeenkomst buiten bij sportclub

September
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Twee keer kleinschalige Goud voor Oud bijeenkomst buiten bij sportclub en in binnentuin

Oktober
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Organisatie 5 initiatieven in Week tegen Eenzaamheid
Organisatie en uitvoering maken videoclip Samen Zijn met o.a. 15 Goud voor Oud senioren

November
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen

December
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
1x kleinschalige Goud voor Oud bijeenkomst
Release videoclip Samen Zijn
Organisatie en brengen Kerstpakketten bij alle 29 Sonrisa vrijwilligers

We zijn blij en dankbaar dat we dit toch konden realiseren.