;

Hoofdlijnen beleidsplan

De doelstelling van de stichting, zoals vermeld in artikel 2 van de statuten, is
– Mensen, zoals senioren, mensen in een kwetsbare positie, jeugd en jongeren, gehandicapten, invaliden en mindervaliden, vluchtelingen en statushouders, gelegenheid bieden- en stimuleren om op een bevredigende, nuttige manier bij te dragen aan en te participeren in de samenleving, individuele ontwikkeling te vergroten en menselijk welzijn te bevorderen;
– en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk is of kan zijn.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken / te realiseren door middel van:
– het ontwerpen en organiseren van evenementen, bijeenkomsten, voorstellingen, themadagen, uitstapjes, workshops en lezingen;
– het aanbieden van (recreatieve) activiteiten als manier om mensen in aanraking te laten komen met een aanbod dat gericht is op ontplooiing en ontwikkeling;
– het organiseren en aanbieden van activiteiten gericht op het elkaar ontmoeten, zodat mensen elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. Het verminderen van eenzaamheid/isolatie en het vergroten van de sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid en participatie;
– het stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen leefomgeving o.a. door het organiseren en stimuleren van activiteiten gericht op het verbeteren van het (duurzame) woon- en leefklimaat;
– het organiseren van en/of deelnemen in culturele en educatieve projecten in samenwerking met organisaties;
– het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijke of aanverwante doelstelling;
– het ontwerpen van mediaproducten om het bovenstaande te ondersteunen;
– en voorts al hetgeen aan bovenstaande is gerelateerd.

De stichting verwerft gelden ten behoeve van de doelstelling door het zoeken van sponsoren, subsidie- en giftverstrekkers en donateurs en met deze partijen waar mogelijk een duurzame relatie aan te gaan. De stichting wil bekendheid creëren in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant en netwerken.

De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.