Hoofdlijnen beleidsplan

De doelstelling van de stichting, zoals vermeld in artikel 2 van de statuten, is
– Mensen, zoals senioren, mensen in een kwetsbare positie, jeugd en jongeren, gehandicapten, invaliden en mindervaliden, vluchtelingen en statushouders, gelegenheid bieden, en stimuleren om op een bevredigende, nuttige manier bij te dragen aan en te participeren in de samenleving, individuele ontwikkeling te vergroten en menselijk welzijn te bevorderen;
– en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk is of kan zijn.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken / te realiseren door middel van:
– het ontwerpen en organiseren van evenementen, bijeenkomsten, voorstellingen, themadagen, uitstapjes, workshops en lezingen;
– het aanbieden van (recreatieve) activiteiten als manier om mensen in aanraking te laten komen met een aanbod dat gericht is op ontplooiing en ontwikkeling;
– het organiseren en aanbieden van activiteiten gericht op het elkaar ontmoeten, zodat mensen elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. Het verminderen van eenzaamheid/isolatie en het vergroten van de sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid en participatie;
– het stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen leefomgeving o.a. door het organiseren en stimuleren van activiteiten gericht op het verbeteren van het (duurzame) woon- en leefklimaat;
– het organiseren van en/of deelnemen in culturele en educatieve projecten in samenwerking met organisaties;
– het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijke of aanverwante doelstelling;
– het ontwerpen van mediaproducten om het bovenstaande te ondersteunen;
– en voorts al hetgeen aan bovenstaande is gerelateerd.

De stichting verwerft gelden ten behoeve van de doelstelling door het zoeken van sponsoren, subsidie- en giftverstrekkers en donateurs en met deze partijen waar mogelijk een duurzame relatie aan te gaan. De stichting wil bekendheid creëren in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant en netwerken.

De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.