;

Doelstelling

De doelstelling van de stichting, zoals vermeld in artikel 2 van de statuten, is:
– Mensen, zoals senioren, mensen in een kwetsbare positie, jeugd en jongeren, gehandicapten, invaliden en mindervaliden, vluchtelingen en statushouders, op basis van algemeen belang, gelegenheid te bieden en te stimuleren om op een bevredigende, nuttige manier bij te dragen aan en te participeren in de samenleving, de individuele ontwikkeling te vergroten en menselijk welzijn te bevorderen;
– en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door middel van activiteiten welke primair en rechtstreeks het algemeen belang dienen, zoals
– het ontwerpen en organiseren van evenementen, bijeenkomsten, voorstellingen, themadagen, uitstapjes, workshops en lezingen;
– het aanbieden van recreatieve activiteiten;
– het organiseren en aanbieden van activiteiten gericht op elkaar ontmoeten, zodat mensen elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. Het verminderen van eenzaamheid/isolatie en het vergroten van de sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid en participatie;
– het organiseren en aanbieden van activiteiten gericht op het verbeteren van het (duurzame) woon- en leefklimaat;
– het organiseren van en/of deelnemen in culturele en educatieve projecten in samenwerking met organisaties;
– het samenwerken met instellingen en organisaties met een gelijke of aanverwante doelstelling;
– het ontwerpen van mediaproducten om het bovenstaande te ondersteunen;
– en voorts al hetgeen aan bovenstaande is gerelateerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk.