;

Maak Capelle filmde bij Goud voor Oud

Maak Capelle is een fondswervingplatform in Capelle aan den IJssel. Er kunnen initiatieven van bewoners en organisaties geplaatst worden. Capelse instanties/organisaties en de gemeente kunnen dan financieel meedoen aan het initiatief om het 100% gefinancierd te krijgen.

Stichting Sonrisa Rijnmond heeft 22 initiatieven via Maak Capelle kunnen uitvoeren sinds 2017.

Onlangs werden we door Maak Capelle benaderd met het verzoek of zijn een filmpje konden maken als voorbeeld van hoe een dergelijk initiatief dat via Maak Capelle tot stand is gekomen, wordt uitgevoerd. Het ging om een serie Goud voor Oud middagen in recreatiecentrum De Serre aan de Beemsterhoek.

We zijn heel blij met het uiteindelijke filmpje:

Onze activiteiten in 2022

We beginnen ons verslag over 2022 met het noemen van enkele oorzaken waardoor we niet de 48 uitvoeringen hebben kunnen doen die we hadden afgesproken te doen.

Door van toepassing zijnde coronamaatregelen hebben we in de maand januari 2022 geen Goud voor Oud uitvoeringen kunnen doen. In februari 2022 was in de Rozenburcht nog te veel sprake van besmettingen dus ook in die maand daar geen Goud voor Oud. Door de storm van februari 2022 was in februari sprake van waterschade in de zaal van gebouw Spinoza en in maart lieten de gevolgen van de enorme stormschade aan het gebouw Schinckelhove geen uitvoering toe. De zaal was afgesloten om veiligheidsredenen.

Op 19 juli was het vanwege de te hoge temperaturen in de zomer onverantwoord om mensen bij elkaar te hebben in De Rozenburcht dus is die op laatste moment geannuleerd gelet op de veiligheid van bezoekers. Alle andere 40 Goud voor Oud middagen hebben plaatsgevonden. De overgang qua locatie van Spinoza naar het Huis van de Wijk Schollevaar in augustus heeft een positieve invloed gehad op ontmoeting. Meer mensen uit Schollevaar weten ons te vinden (in 2022 maar ook 2023) en zijn blij met de mogelijkheid om erbij te zijn. Er zijn dus nieuwe bezoekers uit Schollevaar die het Huis van de Wijk aandoen voor Goud voor Oud. De locatie ligt centraal in de wijk, is bekend, is een prima faciliteit voor ons met een maximum bereik van 45 tot 50 bezoekers. We zijn blij met de verhuizing en werken heel prettig samen met de beheerders van het Huis van de Wijk.

Het tweede coronajaar 2022 was in het eerste kwartaal nog merkbaar. Zoals aan het begin van het verslag omschreven kon een aantal uitvoeringen niet doorgaan. Daarnaast hebben we bij het opstarten toen het weer kon en mocht wel aarzeling bij bewoners gemerkt. We hebben veel mensen persoonlijk benaderd om te vragen hoe het met hen ging. Daar kwam uit dat angst voor ontmoeten en soms angst om naar buiten te gaan veel speelde. Tegelijkertijd was er heel veel behoefte juist om anderen te ontmoeten.

Enkele onderdelen uit ons plan voor 2022:
– Het ophalen van herinneringen via de themapresentaties, die vaak daarop gericht zijn. Door de presentator wordt gewezen op het nut van de interactie bij dit onderdeel van de middag. Het gebeurt regelmatig dat door het delen van herinneringen vanuit de bezoekers er gezamenlijke herinneringen blijken te zijn, zoals het wonen in dezelfde buurt, ervaring op dezelfde school, ervaring in soort werk, etc. Ook ervaren we dat mensen door gesprekken begonnen bij of rond Goud voor Oud blijken gelijke levenservaringen te hebben, waaronder ‘rugzakjes’ wat hen nader tot elkaar brengt omdat er herkenning is voor elkaars ervaring, gevoelens. Dat alles is gebleken en blijkt nog steeds te (kunnen) leiden tot nieuwe en waardevolle sociale relaties. Daarnaast geven die herinneringen de mensen fijne gevoelens, iets dat zij de Sonrisa organisatoren (Nieuwveld, van de Kamp) en de vrijwilligers vertellen.
Dit onderdeel van Goud voor Oud heeft nog steeds veel waarde. Ten eerste blijkt nog steeds dat bezoekers het bijzonder leuk en interessant vinden wanneer we presentaties (die we zelf samenstellen en presenteren) doen met foto’s en filmpjes over oud Capelle en oud Rotterdam. Of hoe mensen vroeger vakantie vierden, hoe Nederland eruitzag 30 jaar geleden of hoe men de eerste 20 jaar van het leven doorbracht. Het zorgt voor veel interactie vanuit het publiek en er ontstaan daadwerkelijk nieuwe contacten uit tussen bezoekers vanwege zo’n onderwerp. Mensen in de zaal blijken lang geleden in dezelfde omgeving te hebben gewoond, dat komt vaak voor.

Dan gaat men tijdens de muziek met elkaar in gesprek en dat leidt in veel gevallen tot blijvende nieuwe contacten.

– Informatievoorziening en kennisoverdracht via de themapresentaties over actuele onderwerpen en bijvoorbeeld ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel specifiek.

In 2022 is Goud voor Oud de basis geweest waar brandweerman Dick de Jong zijn voorlichting gaf Daar zijn toch resultaten geboekt ten opzichte van zijn presentaties in 2021. Mensen zijn in beweging gekomen over brandveiligheid in hun gezamenlijke gebouwen (van de woningcorporaties) of hun eigen huizen. Dat vertelden ze en ook dat het bewustzijn over omgaan met elektriciteit door de presentaties is vergroot.

In november 2022 hebben we in overleg met Stadsmarinier Salomon Haile uitgebreid aandacht besteed aan cyberveiligheid. De stadsmarinier was bezig met een campagne “Herken de digitale oplichter” en heeft op 3 locaties presentaties gehouden hierover. Daar is veel interactief gedeeld door bezoekers welke ervaringen zij hebben gehad. Achteraf vertelde de stadsmarinier ons dat de opbrengst van die bijeenkomsten veel geholpen hebben bij het opsporen van daders.

Ook “Max Mobiel” het kleine effectieve passagiersvervoermiddel is te gast geweest enkele keren en ook is informatie vanuit Welzijn Capelle en de Vijverhof organisatie gedeeld

– Het leven van de ouderen veraangenamen en meer zingeving geven.  En ook dat via de presentator/organisatoren aandacht wordt besteed aan het educatief aspect van het opbouwen, onderhouden en verbeteren van een betekenisvol sociaal netwerk van de bezoekers. We hebben aandacht voor mensen die niet zo sociaal vaardig zijn en niet zo makkelijk contact leggen, dus het zetje geven. (Volgens Plan van Aanpak Alliantie succesvolle formule bij aanpak eenzaamheid bij ouderen); Wij menen ook dat via Goud voor Oud ouderen (extra) worden betrokken bij hun deelname aan de maatschappij door het ontmoeten van andere ouderen, met hen aan tafel zitten en in gesprek gaan. De vitaliteit van de één motiveert de ander om actief mee te doen. Het is een laagdrempelige- en makkelijk toegankelijke activiteit waar senioren elkaar kunnen ontmoeten.
Tijdens Goud voor Oud wijst presentator Rob Nieuwveld de bezoekers vrijwel altijd op hoe bijzonder- en niet vanzelfsprekend het is dat men met zo veel anderen bij elkaar is, dat daar doelgerichte gesprekken gevoerd worden en dat er via het muziekoptreden ontspanning is en dat er altijd gedanst wordt. Ook wijst Rob erop hoe die presentaties over dingen uit het verleden ook bedoeld zijn om mensen te stimuleren om meer op hun eigen leven terug te kijken, tenzij dat op te pijnlijke herinneringen stuit. “Als je 80 jaar bent, hoe vaak denk je terug aan die 80 jaar en zie je oude foto’s terug. Het kan ertoe leiden dat je eens iemand opbelt of met iemand over iets uit die tijd praat”. Dat zet mensen toch aan het denken en we maken vaak mee dat iemand dan al gelijk aan Rob of René of een Sonrisa vrijwilliger iets vertelt dat voor hen van waarde is.
Het ‘zetje geven’ heeft veel aandacht. We brengen vaak bezoekers met elkaar in contact tijdens een middag. Dat kan verschillende oorzaken/achtergronden hebben die vaak spontaan ontstaan. Onze vrijwilligers doen daar ook met plezier aan mee die daar vanuit hun rol ook plezier aan beleven. We hebben in 2022 de Pubquiz als themapresentatie ingevoerd. Bezoekers doen mee per team dus als men aan een tafel zit toevallig omdat men daar is gaan zitten dan komt met ineens in een ander contact met de tafelgenoten. Het praten over de antwoorden op de quiz leidt tot verbinding en geeft plezier. Zelfs bezoekers die als groepen binnenkomen en elkaar al lang kennen gaan ineens over andere onderwerpen in gesprek en dat vindt men heel leuk, vertelden zij ons en zagen we gebeuren.

– b) levensvragen: hoe ziet mijn leven eruit, wat kan ik nog doen, wat is voor mij belangrijk, hoe kan ik een zinvolle invulling geven aan mijn leven, hoe ga ik om met veranderingen zoals verlies;

Dit onderdeel uit onze doelstellingen 2022 als bij de aanvraag 2022 ingediend in bijlage heeft veel opvolging gehad. Door de corona tijd en ook doordat een aantal vaste bezoekers gezondheidsproblemen kregen als ook dat enkele heel bekende bezoekers overleden is de sociale cohesie binnen de Goud voor Oud gemeenschap heel zichtbaat geweest. De steun voor elkaar waar nodig was soms ontroerend. Er is stil gestaan bij ziekte, ziekhuisopnames, verhuizingen omdat iemand niet meer zelfstandig in Capelle kon blijven wonen, overlijdens, een minuut stilte.

Het overstijgt de locaties. Voor iemand uit Schollevaar die ook vaak bij Goud voor Oud in Schinckelhove/Schenkel kwam (een andere wijk) vierde men op eigen initiatief een verjaardag. Er zijn veel voorbeelden waar gevoelens gedeeld werden. Mooi om te ervaren hoe men naar elkaar omkijkt. Er wordt altijd aan Rob en René naar mensen gevraagd die er een middag niet zijn. “Waar is..”. Ook dat is sociaal betrokken.

– Dat we voortborduren op wat in 2020 en 2021 is verscherpt:
Ontmoeting – De Volgende Stap verder ontwikkelen, meer dan alleen ontmoeten. Hierbij realiseren we ons dat
a) deskundigen (o.a. Prof. Dr. Anja Machielsen bij Themater, febr.2021) vertellen dat alleen een ontmoetingsplek aanbieden niet het antwoord is op het tegengaan van eenzaamheid (je kunt je eenzaam voelen terwijl er mensen om je heen zijn) en onze Goud voor Oud formule meer is dan alleen ontmoeten  ook via die Volgende Stap en
b) we ook blijven focussen op de laagdrempelige ontmoeting en de bevordering van onderlinge zinvolle contacten en gesprekken. Door het wegvallen van ontmoetingsmogelijkheden ouderen zich wellicht het oorspronkelijke Ontmoeten weer eigen dienen te maken en hierbij ook ervaringen uit de coronatijd zoals verlieservaringen meenemen.

We zijn daar ambitieus in dus richten ons op meer diepgang bij de invulling van Goud voor Oud middagen, zonder het ontspannen karakter van Goud voor Oud (zichtbaar) te beïnvloeden.

Hier is in 2022 op doorgepakt. We hebben corona-ervaringen besproken binnen Themapresentaties. We hebben gevraagd wat het de bezoekers heeft gedaan. Daarop is open geantwoord. Het varieert van ‘enorm alleen gevoeld’ tot ‘er was niets te doen’. Het verlies van dierbaren en niet bij uitvaarten of afscheid kunnen zijn heeft pijn gedaan.
Gebleken is dat bij een deel van de Goud voor Oud gemeenschap in het eerste kwartaal 2022 veel extra eenzaamheid is ontstaan ook door een gebrek aan zelfredzaamheid. Vanaf het 2e kwartaal is dat wel veranderd ten goede. Meer diepgang bij het invullen van middagen is gebeurd.  Dat is omschreven in de vorige pagina bij “Tijdens Goud voor Oud wijst presentator Rob Nieuwveld”.
Ook wanneer het gaat om gevoel van eigen waarde, levensvragen en zingeving kunnen we vermelden daar aandacht aan te hebben besteed, soms indirect verpakt in gesprekken en soms in persoonlijke gesprekken heel direct. Ook daar openheid waardoor men ook daar blij is te kunnen praten. De tijd van het muziekoptreden leent zich daar vaak voor.

De openheid van de bezoekers zegt veel over de veilige omgeving van Goud voor Oud. Er wordt veel gedeeld en daarom zoeken we in de presentatie ook vrij de diepgang op, Het heeft resultaat gebracht. Mensen voelen zich vaak opgelucht iets te hebben gedeeld, vaak met andere bezoekers, ook met Rob en René en de vrijwilligers.
Het gevoel van zich verbonden voelen met anderen is iets dat we veel hebben gehoord in 2022 in verschillende bewoordingen. De blijdschap elkaar weer te zien bij een Goud voor Oud middag is ons opgevallen met name na de eerste maanden van 2022 toen er weer coronamaatregelen waren die Goud voor Oud niet mogelijk maakten.

– Dat we de huidige vrijwilligers kunnen behouden (het merendeel is al vanaf 2017 actief bij Goud voor Oud) en nieuwe vrijwilligers kunnen erven en trainen om voldoende (organiserende en ondersteunende) vrijwilligers voor Goud voor Oud hebben, zodat de kosten voor professionele inzet tot een minimum beperkt blijft. We willen bereiken dat we zogenoemde persona’s die genoemd zijn in het Plan van aanpak van de Alliantie tegen Eenzaamheid als vrijwilliger kunnen begroeten en waar nodig laten begeleiden door de huidige vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers gestopt, dat heeft in alle gevallen met gezondheid te maken dus begrip daarvoor. We proberen die wel in vizier te houden. Er zijn ook nieuwe vrijwilligers en de balans is dusdanig dat we niet vrijwilligers tekortkomen en daar zijn we trots op.
Enkele foto’s:

Wijkbrandweerman Dick de Jong in De Vijverhof

Stadsmarinier Salomon Haile in Schinckelhove

Het is vaak druk in de Rozenburcht

Goede bezetting in Huis van de Wijk Schollevaar

Buiten de gebruikelijke middagen van Goud voor Oud hebben we enkele extra activiteiten kunnen doen in 2022
1. Een Goud voor Oud middag tijdens Burendag 24 september 2022 bij Rijckehove waardoor we daar ook voor ontmoeting hebben kunnen zorgen. Het is als waardevol ervaren binnen Rijckehove/De Zellingen en bij de bezoekers. Het was de verwachting het in de Belevingstuin te kunnen doen maar het weer stond dat niet toe.
2. Een extra middag over Cyberveiligheid “Herken de Oplichter” in Schollevaar op 30 november 2022 in samenwerking met de Stadsmariniers. Daar is heel open door bewoners gesproken wat zij ervaren hebben op dit gebied. Radio Capelle was erbij, schreef een artikel en maakte een video waarin een ingrijpend verhaal van een bewoonster van Schollevaar die was opgelicht
3. Een Goud voor Oud middag in De Roo van Capelle waar de bezoekers aangenaam verrast waren dat zij hun verhalen konden vertellen tijdens de Themapresentatie over waar zijn in hun leven gewoond hadden, wat hun herinneringen daarbij zijn, geholpen door foto’s van oud-Rotterdam en oud-Capelle. Het muziekoptreden bracht veel plezier en ontspanning. Het was waardevol om te mogen doen.
4. Een extra bijeenkomst over Eenzaamheid in De Roo van Capelle op 12 december 2022. Onze Storyteller Hans van Woerkom vertelde een verhaal waarin enkele boodschappen verborgen zaten. Het opende gesprekken en opvallend was al direct de openheid van de gasten. Iemand vertelde hoe in haar huwelijk ze zich zo eenzaam voelde, een ander had veel verdriet over het verlies van een partner. Nog een ander vertelde over verlies van een partner via scheiding gelijk met verlies van werk en huis. De man was al eerder bij ons geweest en vertelde door die bijeenkomsten geholpen te zijn.

Tot zover ons verslag.
Capelle aan den IJssel, 21 maart 2023

 

 

Vanwege corona konden we veel reguliere acitiveiten in 2021 niet uitvoeren. Goud voor Oud en Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar kwamen stil te liggen op 12 maart 2020.

Waar mogelijk hebben wij toch activiteiten georganiseerd en hieronder daarvan een overzicht:

Overzicht activiteiten in het jaar 2021

Januari, Februari en Maart 
Lockdown, geen activiteiten.
De zes Online Themapresentaties per maand die we aanboden aan Aafje en De Vijverhof werden zeer gewaardeerd door de bewoners volgens berichten daarover vanuit Aafje en De Vijverhof. Het zorgde voor ontspanning en nuttige tijdbesteding bij mensen op hun eigen kamer en iets
om met anderen over te praten via de telefoon. In de tijden dat men in kleine gezelschappen bij elkaar kon komen werd het voorgedragen door iemand van het verzorgingshuis en werd in gezelschap erover gesproken. Dat heeft ook weer voor verbinding, hersenactiviteit naar de juiste
herinneringen en het delen daarvan gezorgd. Ook online is uitgebreid gekeken naar die presentaties, in 2021 ruim 1200 keer dus 100 per maand.

April 

In De Rozenburcht mochten we in april vanwege het vertrouwen in ons als een van de eersten na het vaststellen van een ruimer coronabeleid binnen Aafje wel een themapresentatie doen voor 20 bezoekers, nog geen muziekoptreden. Dat hebben we drie keer gedaan, de eerste keer op 29 april over het koningshuis vanwege Koningsdag, daarna 20 mei een Feyenoord-dag in De Rozenburcht en op 15 juni over de geschiedenis van de haringvangst vanwege Vlaggetjesdag.

200 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan inwoners woongebouw Spinoza
105 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan bewoners verpleeghuis Rozenburcht
Research, ontwerp en leveren van

Mei 
135 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan bewoners verpleeghuis De Vijverhof
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Initiatief totstandkoming twee blijvende kunstwerken bij kerken voor herdenking 75 jaar Vrijheid

Juni
190 kunstwerkjes kunnen laten maken en geven aan bewoners verpleeghuis Rijckehove
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen

Juli 
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen

Augustus
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Kleinschalige Goud voor Oud bijeenkomst buiten bij sportclub

September
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Twee keer kleinschalige Goud voor Oud bijeenkomst buiten bij sportclub en in binnentuin

Oktober
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
Organisatie 5 initiatieven in Week tegen Eenzaamheid
Organisatie en uitvoering maken videoclip Samen Zijn met o.a. 15 Goud voor Oud senioren

November
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen

December
Research, ontwerp en leveren van online lezingen voor verpleeghuizen
1x kleinschalige Goud voor Oud bijeenkomst
Release videoclip Samen Zijn
Organisatie en brengen Kerstpakketten bij alle 29 Sonrisa vrijwilligers

We zijn blij en dankbaar dat we dit toch konden realiseren.

Creatieve workshop mozaïek in Huis van de Wijk Schollevaar

Op 16 februari, 2 maart en 16 maart 2023 organiseerde Stichting Sonrisa Rijnmond dankzij financiële steun van WOP Schollevaar, via Maak Capelle een workshop mozaïek in Huis van de Wijk Schollevaar. Deze workshop werd gegeven door de kunstenares Adriana Zoon en bestond uit 3 delen.

Op 16 februari kwamen de 8 deelnemers (7 vrouwen en 1 man) voor de eerste sessie bijeen in het Huis van de wijk Schollevaar. Na een kennismakingsrondje ging eenieder na een goede uitleg van Adriana aan de slag. De deelnemers lieten hun creativiteit zien en hadden al snel door dat hun werkstuk niet zomaar in een middag klaar zou zijn. Adriana stond ondertussen iedereen bij met goede raad en daad. Tijdens het werken werd uiteraard ook onderling veel gepraat en er heerste een gezellige goede sfeer.

Aan het eind van deze sessie bleek dat eenieder al uitkeek naar de middag op 2 maart om hun mozaïek werk zoveel mogelijk af te krijgen.

  

Op 2 maart bleek dat ook zo te zijn, want iedereen kwam vrolijk binnen om weer verder te gaan met de afronding van hun zelf gecreëerde werkstuk. Ook deze middag verliep uiterst plezierig en iedereen was tevreden met hetgeen tot dan toe was gemaakt en was benieuwd naar het eindresultaat, want er moest tenslotte nog worden gevoegd.

Op 16 maart werden de eigen mozaïekwerken door de deelnemers gevoegd, waarbij Adriana advies gaf over de kleur en het aanbrengen van het voegsel. Een aantal deelnemers lukte dit redelijk zelfstandig, een aantal anderen hadden meer hulp nodig van Adriana.

Nadat alle werken gevoegd waren was iedereen zeer te spreken over het door hem/haar gemaakte kunstwerk en nam men hun mozaïek werk graag mee naar huis.

     

     

   

Helaas geen foto van het werk van Hanneke, maar gelukkig staat zij wel op de groepsfoto. Ook was één van de deelnemers de laatste sessie, jammer genoeg, afwezig door ziekte. Adriana heeft haar werk gevoegd en staat hiermee op de groepsfoto.

Enkele opmerkingen van de deelnemers: ‘Ik wist niet dat dit zo leuk was’’; ‘Ik wil dit meer gaan doen’; ‘Ik wist niet dat ik dit kon’; ‘Het is meer werk, maar wel leuker dan ik dacht.’

Opmerking van Adriana: Het was geweldig om met zo’n gevarieerd gezelschap in de leeftijd van eind 50 tot 90+ te mogen werken. Er zijn 8 heel verschillende werken ontstaan en vooral na het voegen (wat toch de finishing touch is) was men verbaasd over en heel blij met het werkstuk wat ze zelf hadden gemaakt.

Tussen de bedrijven door werd volop gekletst en gelachen en werden nieuwe contacten gelegd.

Goud voor Oud programma van april 2023

In de maand april 2023 zijn er 7 uitvoeringen van Goud voor Oud in Capelle aan den IJssel.

Het begint om 14 uur behalve bij De Rozenburcht en De Vijverhof, daar is het vanaf 14.15 uur.

De Rozenburcht is niet meer alleen voor bewoners, ook anderen kunnen er weer aanwezig zijn. U bent dus van harte welkom. Voordat de coronaperiode ontstond, was het ook altijd voor ‘iedereen’ echter vanwege de persoonlijke veiligheid is het ‘alleen voor bewoners’ geweest. Het zat ook vrijwel altijd vol doordat veel bewoners in 2022 in rolstoelen bij Goud voor Oud waren.

Hier zijn de data voor april:

7 april   Recreatiezaal De Serre, Beemsterhoek
18 april De Rozenburcht, Nieuwe Laan 2019 april Buurtcentrum Capelle-West, Willem Barentszstraat 3
20 april Schinckelhove, Meidoornveld 57
21 aprilHuis van de Wijk Oostgaarde, Linie 5
27 april Koningsdag – De Vijverhof, Reigerlaan 251 28 april Huis van de Wijk Schollevaar, Stationsplein 20

Bij Goud voor Oud ontmoeten senioren elkaar, gaan ze in gesprek met elkaar, ontstaan er nieuwe vriendschappen en ben je nooit alleen. Er is altijd een muziekoptreden en een presentatie over een thema of we doen een pubquiz. Het is gratis te bezoeken, er is gratis koffie en thee. Andere consumpties zijn voor eigen rekening en vriendelijk geprijsd.

Bezoekers voelen zich thuis bij Goud voor Oud. Een dame van 90+ zei gekscherend “het is beter dan mijn medicijnen” en een ander schreef op Facebook “Goud voor oud is altijd leerzaam en reuze gezellig dat schept vreugde, je dag kan niet meer stuk”.

Joke van Leeuwen krijgt Capels Compliment

De Capelse Joke van Leeuwen heeft vrijdagmiddag 24 maart uit handen van wethouder  Marc Wilson een Capels Compliment ontvangen. Joke kreeg deze onderscheiding voor haar vrijwillige inzet voor de Zonnebloem afdeling Capelle Schollevaar/Schenkel en haar bijdrage aan de Goud voor Oud bijeenkomsten van Stichting Sonrisa Rijnmond in Schollevaar.

Het college van burgemeester en wethouders in Capelle aan den IJssel dat zich buigt over aanvragen voor een Capels Compliment en heeft unaniem ingestemd met het voorstel dat Sonrisa had gedaan hiervoor.

Tijdens de ceremonie in het Huis van de Wijk Schollevaar waar we een Goud voor Oud middag deden sprak wethouder Marc Wilson zijn waardering uit voor Joke: “We kunnen niet zonder vrijwilligers en soms mogen we best wel eens dankjewel tegen iemand zeggen. Dit Capels compliment is dus meer dan verdiend!” De wethouder mocht Joke van Leeuwen een mooi bronzen beeldje, een boeket bloemen en een oorkonde overhandigen.

Joke rageerde tegenover de wethouder als volgt op de ontvangst van de onderscheiding: “Omdat ik me al ruim 30 jaar voor de Zonnebloem inzet, heb ik een groot netwerk opgebouwd. De eerste keer ging ik mee toen er ‘rolstoelduwers’ nodig waren voor een uitje naar Diergaarde Blijdorp. Mijn eigen moeder was toen deelnemer. Daarna ben ik er eigenlijk tijdens een etentje ingeluisd. Sindsdien zet ik me met veel plezier en vol overgave in voor deze mooie organisatie”.

Marc Wilson verwees ook naar de rol van Goud voor Oud in Capelle aan den IJssel: “Het is zó belangrijk dat een aantal ouderen uit een sociaal isolement wordt gehaald. Daarom vind ik de bijeenkomsten van Goud voor Oud zo waardevol. Even samen koffiedrinken, luisteren naar een presentatie en gezellige muziek. Dansen kan natuurlijk ook, maar bovenal elkaar ontmoeten.”

Een feestje werd het nog deze mooie middag.

Stichting Sonrisa Rijnmond was de initiatiefnemer om Joke van Leeuwen dit Capels Compliment te geven. Rob Nieuwveld: “René van de Kamp en ik kennen Joke van Leeuwen sinds 2017. Joke komt vrijwel elke maand bij onze Goud voor Oud middagen in de wijk Schollevaar. Er is en was altijd wel iets dat ze even met Zonnebloem leden tussen onze bezoekers wilde bespreken. René en ik praatten altijd met Joke en leerden zo meer over de buurt en de ouderen die er woonden.
We werken veel samen met Joke om voor bijeenkomsten van Sonrisa zoals Goud voor Oud, schilderlessen, speciale bijeenkomsten tijdens Weken tegen Eenzaamheid of van Verbinding en andere activiteiten zoveel mogelijk Capellenaren bij elkaar te brengen. Dan bestaat dankzij Joke een deel van de deelnemers of bezoekers uit Capellenaren vanuit De Zonnebloem. Wij zien graag leden van de Zonnebloem bij onze activiteiten om de bewoners in de buurt die elkaar nog niet kennen, met elkaar te verbinden.  Joke heeft een groot netwerk en weet veel van wat er speelt bij de inwoners. Voor Sonrisa is Joke een gouden aanvulling om onze doelen te realiseren in de wijk Schollevaar. ”

De bezoekers eerden Joke via deze erehaag met een lied gezongen door zanger John van Krimpen.

Foto bij artikel: gemeente Capelle aan den IJssel, Frank de Roo

Eerste Goud voor Oud van 2023 – in Schinckelhove – heel gezellig

Op donderdag 12 januari  hadden we de eerste Goud voor Oud  van 2023. Ook dit jaar zijn  we weer op veel plekken in Capelle aan den IJssel met ons ontmoetingsprogramma. Kijk hier voor locaties en data in 2023.

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel zei woensdag 11 januari in zijn nieuwjaarstoespraak onder andere “Laten we oog hebben voor elkaar. De zorgen delen en lichter proberen te maken en het positieve nooit vergeten. We hebben veel om voor te strijden. In ieder geval voor een mooie inclusieve stad met mooie en fijne mensen die allemaal mogen meedoen.”

Stichting Sonrisa Rijnmond stimuleert juist dat ‘oog hebben voor elkaar’ doordat we bijvoorbeeld mensen bij elkaar brengen bij wat we doen. Meestal gecombineerd, mensen bij elkaar brengen door iets te organiseren en dan daar iets uit laten ontstaan. Bij Goud voor Oud, Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar en de andere vormen van ontmoetingen die we doen is het gericht op betekenisvolle contacten.

In Schinckelhove hadden we gastspreker Huub Leenen die een heel leuke en interesssante Capelse Quiz had samengesteld.
Vragen zoals
– hoe lang is de ‘s-Gravenweg,
– welke artiest/groep had geen nr. 1 hit met de song ‘Capelle Schollevaar’,
– op het voormalige terrein van de Vuyk-scheepswerf zijn periscopen neergezet met een beeld van vroeger tijden. Wat is de bijnaam van deze objecten?
– Jan Anne Beijerinck (van de gemalen) zag de kroon op zijn werk, het Plan Beijerinck, nooit verwezenlijkt. Waar ging het om?
Dat en veel meer. Er werd goed gescoord door de bezoekers, twee teams hadden 12 van de 20 goed en dat is gezien de scherpe vragen heel goed !!!
Daarna het muzikale feest met ons huis-shantykoor sinds 2017 Shantykoor Albatros Rotterdam.

Het laatste lied van het Shantykoor was “We’ll Meet Again” wat door velen werd meegezongen.

Het was genieten !!

Eerste Goud voor Oud in de Beemsterhoek heel gezellig

Op vrijdag 2 december was er voor het eerst een Goud voor Oud middag in Recreatiecentrum De Serre in de Beemsterhoek in Capelle aan den IJssel.

Zoals Goud voor Oud altijd begint met een presentatie over een bepaald onderwerp, hadden we als gastspreker Ruud Sterk van de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel en omstreken. Ruud kan boeiend en tot in de kleinste details vertellen over de flora en fauna in en rond het Capelse Schollebos aan de hand van foto’s.

De ongeveer 48 gasten luisterden aandachtig en stelden vragen. Het is altijd leerzaam een dergelijke lezing.

Na een korte pauze volgde het muziekoptreden van zanger John van Krimpen.
Bij deze Goud voor Oud middag waren naast bewoners van flatgebouw De Beemsterhoek ook Capellenaren uit andere delen van Capelle aan den IJssel aanwezig. Daardoor ontstaan nog meer ontmoetingen en verbindingen tussen bewoners in de stad.

Bij Goud voor Oud wordt veel gedanst. Het geeft een gevoel van vrijheid en ontspanning en zelfs op een dansvloer worden nieuwe sociale contacten gelegd. Hoe vaak komt het voor dat deze mensen op een vrijdagmiddag lekker staan te dansen met elkaar.

Een impressie van dat dansen op het volgende filmpje:

Een polonaise is voor veel mensen ook een gevoel van plezier, ontspanning, samen zijn en lol beleven.

Als afsluiting van deze gezellige middag in De Serre werd gezamenlijk het laatste lied gezongen. You Never Walk Alone is toepasselijk.
Deze middag werd mogelijk gemaakt via Maak Capelle.

 

 

Goud voor Oud ook in 2023 elke maand in Capelle aan den IJssel op in ieder geval 4 locaties

Goud voor Oud, het ontmoetingsprogramma voor senioren in Capelle aan den IJssel, is er ook in 2023. Het wordt het 7e jaar Goud voor Oud.

Bij Goud voor Oud ontmoeten ouderen elkaar en gaan ze in gesprek. Een gastspreker vertelt over het thema van de dag en het muziekoptreden brengt mensen altijd aan het dansen.

Goud voor Oud begint meestal om 14 uur en is afgelopen rond 16.30 uur. Uitzonderingen zijn de zorglocaties als De Rozenburcht en De Vijverhof. Bij De Rozenburcht eindigen we om  16 uur omdat dat beter past bij die locatie en haar bewoners en in De Vijverhof beginnen we om 14.15 uur omdat het beter aansluit bij de lunch die plaatsvindt in de Plaza van De Vijverhof.

Vaak geeft Rob Nieuwveld presentaties over Rotterdam en Capelle aan den IJssel waar veel bewoners van Capelle aan den IJssel hun levensgeschiedenis hebben. Of hij laat de geschiedenis van Diergaarde Blijdorp of voetbalclub Feyenoord voorbijkomen en hoe in Nederland vakantie werd gevierd vanaf 1930 en doet ook de pubquiz waar bezoekers in teamverband aan meedoen.

Het gaat erom de gasten te betrekken in gesprekken en verbinding tussen de bezoekers te laten ontstaan. Een eenvoudige foto van een straat of schoolgebouw kan via een verhaal leiden tot herinneringen delen en erachter komen dat meerders gasten in dezelfde straat of wijk hebben gewoond lang geleden en dus daar iets mee kunnen na de Goud voor Oud middag.

Voorbeelden van gastsprekers:
Stadsmarinier Salomon Haile preventieve voorlichting over digitale oplichting en babbeltrucs waarop veel vanuit het publiek op gereageerd werd:

Een andere gastspreker is Ruud Sterk van Stichting Natuurvrienden Capelle en Omstreken die met veel kennis van zaken vertelt over de flora en fauns in het Capelse Schollebos.

En voorbeelden van wat de muziekoptredens doen met bezoekers. Ze bewegen, ze hebben contact met anderen, ze dansen weer zoals ze in hun jeugd of via een dansschool ooit dansten en ze hebben contact met muziek. En vaak vragen anderen hen te dans omdat ze zelf die stap niet willen zetten. Het nuttige zetje dus. Het geeft gevoelens van vrijheid.

Op de ‘vaste’ locaties die er al sinds 2017 zijn, De Vijverhof, Schinckelhove, De Rozenburcht en Huis van de Wijk Schollevaar, kunnen we dankzij subsidie van Gemeente Capelle aan den IJssel ook in 2023 elke maand een Goud voor Oud middag brengen. We  zijn de gemeente daar uitermate dankbaar voor.

De data van de middag per locatie zijn hier vermeld.

Op andere locaties in Capelle aan de IJssel zijn we met enige regelmaat zoals op 1 maart in Buurthuis Capelle-West.

Mooi artikel en prachtige video van Radio Capelle bij ons initiatief bij kunstenaar Kees de Jong in Week van de Verbinding

Gisteren 30 september kwam journalist Max Theodoridis van Radio Capelle bij de eerste van de twee schilderlessen die we in de Week van de Verbinding organiseren in Capelle aan den IJssel.  We zijn heel trots op het artikel en de video.

Hier de link naar het artikel en hieronder de video met onder andere onze René van de Kamp en kunstenaar Kees de Jong.

 

Sonrisa met schilderlessen in Week van de Verbinding 2022 in Capelle aan den IJssel

Ook dit jaar organiseren wij activiteiten tijdens de Week van de Verbinding tussen 29 september en 5 oktober 2022. Landelijk wordt het de Week tegen Eenzaamheid genoemd, Capelle heeft er bewust voor gekozen om Verbinden te noemen in plaats van Eenzaamheid.

Wij organiseren op 30 september en 4 oktober een schilderles voor in totaal 16 senioren bij schilder/kunstenaar Kees de Jong. Dit is het derde jaar dat we dit doen in deze speciale week. Na de les gaan de deelnemers met een zelfgemaakt schilderijtje weg. Een heel nuttige manier van ontmoeting, bij elkaar zijn en iets nieuws maken vanuit het niets. Er ontstaan ook nieuwe sociale contacten tijdens deze schilderlessen tussen deelnemers die elkaar nog niet kenden.